Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

  • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
  • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
  • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
  • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

  • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
  • sre.: 07.00 - 17.00
  • pet.: 07.00 - 13.00

Znižano plačilo vrtca:

Upravičenci:

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, od 1. 9. 2014 dalje pa se podeli za obdobje enega enega leta, in ne tako kot je veljalo do sedaj, za koledarsko leto. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo.
 
Plačilo staršev v odstotku od cene programa za vloge, vložene v letu 2016, na podlagi povprečne plače za leto 2015.

Pogoji in višina:

Plačilo staršev v odstotku od cene programa:

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo  v % od neto povprečne plače Plačilo staršev v odstotku od cene programa
1 do 18 % (do 182,38 EUR) /
2 nad 18 % do 30 % (od 182,38 EUR do 303,97 EUR) 10 %
3 nad 30 % do 36 % (od 303,97 EUR do 364,76 EUR) 20 %
4 nad 36 % do 42 % (od 364,76 EUR do 425,56 EUR) 30 %
5 nad 42 % do 53 % (od 425,56 EUR do 537,07 EUR) 35 %
6 nad 53 % do 64 % (od 537,07 EUR do 648,47 EUR) 43 %
7 nad 64 % do 82 % (od 648,47 EUR do 830,85 EUR) 53 %
8 nad 82 % do 99 % (od 830,85 EUR do 1003,10 EUR) 66 %
9 nad 99 %  (nad 1003,10 EUR) 77 %

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
 
Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.
 
Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.
 
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.
 
(povzeto po http://www.mddsz.gov.si/si/)
 

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, štipendije, znižano plačilo vrtca ...)

Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Izvajalci: