Naša navigacija

Dokumenti

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Izredna denarna socialna pomoč

Namen:

Namen izredne denarne socialne pomoči po Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/2010, 40/2011; ZSVarPre)je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska.

Samski osebi, ki je upravičena do varstvenega dodatka, ali družini, v kateri sta dva družinska člana upravičena do varstvenega dodatka, se dodeli le za namen, ki je različen od namena dodelitve varstvenega dodatka.

Pogoji in višina:

 • na mesec:
  • od 1. 8. 2016 največ 292,56 evrov za samsko osebo (cenzus za samsko osebo) ali največ 874,76 evrov za družino (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve). 
 • v koledarskem letu:
  • od 1. 8. 2016 največ 1.462,80 evrov za samsko osebo (5-kratnik cenzusa) ali največ 4.373,80 evrov za družino (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve).
Opozorilo: Ne glede na omejitev izplačila izredne denarne socialne pomoči v enem koledarskem letu v višini 5-kratnika cenzusa samske osebe oziroma družine, se lahko višina treh cenzusov v enem koledarskem letu dodeli le za namen potresa, poplave, ujme, drugih naravnih nesreč in višje sile. Višina dveh pa za npr. poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika, drv (ogrevanje) in podobno (ne za poplačilo dolgov). 
 

Pomembno:

Dolžnosti, ki izhajajo iz uveljavitve pravice do izredne denarne socialne pomoči in sankcije ob neupoštevanju le teh.
Po prejetju izredne socialne pomoči je potrebno predložiti dokazilo o namenski porabi: v roku 45 dni po prejetju izredne denarne socialne pomoči oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge za izredno denarno socialno pomoč, v kolikor je novo vlogo vložil pred potekom roka 30 dni. Pomoč je potrebno porabiti v roku 30 dni od prejema le-te. 

V primeru, da upravičenec ne predloži dokazilo o namenski porabi v določenem roku, ne more uveljaviti nove pomoči 14 mesecev po mesecu prejema. Ko upravičenec prejete pomoči ne porabi v celoti za namen, za katerega mu je bila le-ta dodeljena, mora ostanek sredstev vrniti v proračun v roku 15 dni po porabi sredstev.

Vloga za izredno denarno socialno pomoč 

Izvajalci: