Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Pomoč družini na domu

Upravičenci so:

 • osebe, stare več kot 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za soc. delo brez občasne pomoči druge osebe, nesposobne za samostojno življenje
 • hudo bolni otroci ali otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

Obseg socialne oskrbe:

 • A. Gospodinjsko pomoč:
  • prinašanje enega obroka pripravljene hrane,
  • nabava živil in priprava enega obroka hrane,
  • pomivanje uporabljene posode,
  • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
  • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
 • B. Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene:
  • pomoč pri oblačenju in slačenju,
  • pomoč pri umivanju/kopanju,
  • pomoč pri hranjenju,
  • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
  • vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
 • C. Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:
  • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodniki,
  • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
  • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
  • priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Obseg storitve:

Storitev se lahko neposredno izvaja pri posameznem uporabniku do 4 ure na dan ali 20 ur na teden

Kako do storitve:

Storitev se lahko začne na zahtevo upravičenca ali zakonitega zastopnika na podlagi pisne vloge (natisnjene so v vložišču ali jih najdete na spletni strani)

Pred pričetkom izvajanja socialne oskrbe se sklene dogovor o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve. Sledi vloga za oprostitev, če uporabnik želi uveljavljati oprostitev.

Plačilo storitve:

Storitev plača uporabnik sam po ceni urne postavke, ki jo določi občina na področju katere živi uporabnik  in znaša od 1. 1. 2009 dalje 3,63€ na uro za vse občine Upravne enote. To je subvencionirana cena. Če uporabnik ni sposoben plačati stroškov storitve niti po subvencionirani ceni, lahko prosi za oprostitev na posebni vlogi na centru za socialno delo. Center nato v postopku ugotovi plačilno sposobnost upravičenca in njegovih zavezancev (otroci ali drugi zavezanci po izročilnih pogodbah ipd.) ter izda odločbo o oprostitvi (delni ali v celoti). Na posebno zahtevo občine, se izvrši vknjižba na nepremičnine, če jih uporabnik ima (100.c.čl. Zakona o soc. varstvu), vendar le za nepremičnine na kateri uporabnik nima prijavljenega stalnega bivališča in ne na hišo oz. stanovanje.

Dodatek za tujo nego in pomoč se ne šteje kot dohodek, se pa pri plačilu storitve upošteva tako, da se plača 1 procent dodatka za vsako uro storitve, vendar ne več kot 50 procentov c elotnega dodatka.

Osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ter osebe, ki prejemajo trajno socialno pomoč so po 100.čl. Zakona o socialnem varstvu oproščeni plačila storitve v celoti.