Naša navigacija

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure:

 • pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 • sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure
 • pet.: od 8.00 do 12.00 ure
 • V torek in četrtek ni uradnih ur.


Poslovni čas:

 • pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00
 • sre.: 07.00 - 17.00
 • pet.: 07.00 - 13.00

Državne štipendije

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na svoji spletni strani www.mddsz.gov.si  in v sredstvih javnega obveščanja objavil že javni poziv za šolsko leto 2011/12.

Državna štipendija se uveljavlja pri centru, ki je krajevno pristojen glede na kandidatovo stalno prebivališče, oz. če kandidat nima stalnega prebivališča v RS se uveljavlja pri centru, ki je krajevno pristojen glede na začasno prebivališče. Če kandidat nima ne stalnega in ne začasnega prebivališča v RS je krajevno pristojen center, kjer je nastal povod za postopek - sprememba 42. člena ZŠtip. 

Upravičenci do državne štipendije po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:

 • so starejši od 18 let,
 • so državljani Republike Slovenije,
 • izpolnjujejo druge pogoje po 9. členu Zakona o štipendiranju,
 • njihov povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju (do šolskega leta 2013/2014 je cenzus 53 % neto (966,62 EVR) poprečne plače na družinskega člana, kar trenutno znaša 512.31 EUR).

Osnovni znesek državne štipendije brez dodatkov se določi glede na uvrstitev v naslednje dohodkovne razrede in je višji po novem zakonu in znaša :  

dohodkovni razredi povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače osnovni znesek državne štipendije v evrih
1 do 30 % 190
2 nad 30 % do 36 % 160
3 nad 36 % do 42 % 130
4 nad 42 % do 53 % 100
5 nad 53 % do 64 %* 70

K osnovni višini državne štipendije lahko upravičenec pridobi naslednje dodatke:

1. dodatek za vrsto in področje izobraževanja: 30,31 evrov
2. dodatek za učni ali študijski uspeh, razen v prvem letniku izobraževanja:

 • 20,56 evrov (za dijake s povprečno oceno 4,1 ali več in študente s povprečno oceno 8,5 ali več) ali
 • 37,90 evrov (za dijake s povprečno oceno 4,5 ali več in študente s povprečno oceno 9,0 ali več);

3. dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča:

 • dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča: 85,53 evrov ali
 • dodatek za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu (za oddaljenost 5 km in več od kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja) v naslednjih višinah:
oddaljenost v km (od prve vstopne postaje do zadnje izstopne postaje) višina dodatka v evrih
od 5 do vključno 10 48,73
od 10 do vključno 15 59,55
od 15 do vključno 20 70,38
od 20 do vključno 30 81,21
od 30 do vključno 40 92,05
nad 40 100,71

Dodatka za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča ne morete uveljavljati, če uveljavljate subvencijo za prevoz dijakov in študentov za izobraževanje zunaj domačega kraja.

4. dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: v višini 50.65 evrov.

Trajanje in izplačevanje državne štipendije

Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti stopnji izobraževanja. Državna štipendija se izplačuje se tudi v času absolventskega staža do diplome, vendar v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto.

Izplačilo državne štipendije v enkratnem znesku

Državno štipendijo je mogoče izplačati v enkratnem znesku, vendar največ do višine dvanajstih mesečnih štipendij, če se štipendist izobražuje v tujini in to izobraževanje ni krajše od enega semestra oziroma tudi v primeru, če štipendist konča izobraževanje prej, kot je določeno z učnim ali študijskim programom, vendar to ne pomeni v času absolventskega staža.

Mirovanje štipendijskega razmerja

Štipendijsko razmerje miruje, če:

 • štipendist ni izdelal letnika, dovoljen pa mu je ponovni vpis v isti letnik dohodek na družinskega člana
 • preseže cenzus za pridobitev štipendije,
 • upravičenec, ki je štipendijo pridobili po ZŠtip, 1. 1. 2012 (ob začetku uporabe Zakona o uveljavljnju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS) še ni star 18 let (v tem primeru štipendijsko razmerje miruje do izpolnitve starostnega pogoja za pridobitev državne štipendije po ZUPJS, torej do 18. leta).

Prenehanje štipendijskega razmerja

Do prenehanja štipendijskega razmerja pride v primeru, ko:

 • štipendist po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal državno štipendijo,
 • sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli,
 • izgubi status dijaka ali študenta, razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti,
 • spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
 • štipendijo pridobi na podlagi posredovanja neresničnih podatkov,
 • če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije.

Vračilo državne štipendije

Štipendist je dolžan vrniti državno štipendijo v primeru prenehanja štipendijskega razmerja za letnik, ki ga ni uspešno zaključil, in sicer skupaj z obrestmi. Če je štipendijo pridobil na podlagi posredovanja neresničnih podatkov, eno leto od dokončne odločbe o vračilu štipendije ne more uveljaviti pravice do državne štipendije. 

Izvajalci: